Temesta 2 5 Mg Bijsluiter Cialis Buy Now

  Temesta tablet - Consumed.nl Temesta tablet - Consumed.nl
  Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u dit geneesmiddel gebruikt. * Bewaar ... Temesta 2,5 mg: verpakkingen met 50, 500 en 1000 tabletten à 2,5 mg  ...

  Temesta 2 5 Mg Bijsluiter Cialis Buy Now

  Bij gelijktijdig gebruik van de volgende middelen kan de kalmerendeversuffende werking van temesta worden versterkt slaapmiddelen, middelen tegen psychische stoornissen (antipschychotica), kalmerende enof rustgevende middelen, middelen die angst onderdrukken (anxiolytica), middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva), sommige sterk werkende en alleen op recept verkrijgbare pijnstillende middelen (narcotische analgetica), middelen die bij allergieën worden toegepast en een kalmerende (bij)werking kunnen hebben (antihistaminica), middelen die bij stuipen worden toegepast (anticonvulsiva) en middelen die een algehele of gedeeltelijke verdoving geven (anaesthetica). Toch is bij patiënten voor wie een verlaagde bloeddruk gevaarlijk is (cardiovasculaire of cerebrovasculaire complicaties) voorzichtigheid geboden. Voor de behandeling zal de arts u vertellen hoe lang u temesta kunt gebruiken.

  De gebruikelijke dosis voor de behandeling van slapeloosheid is 1-2 mg per dag, gewoonlijk voor het slapengaan. Zie ook verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met temesta wordt gestopt als u een vergeten dosis gedurende de nacht alsnog inneemt, houdt u er dan rekening mee dat u na inname 7-8 uur de tijd moet hebben om te slapen. Patiënten met nier- enof leverfunctiestoornissen als uw nier- enof leverfunctie is verminderd, zal uw arts een lagere dosis voorschrijven.

  Ook kunnen de symptomen waarvoor u temesta kreeg voorgeschreven (slapeloosheid, angstverschijnselen) tijdelijk in verhevigde mate terugkeren. Bovendien kunnen pasgeborenen van vrouwen, die op het einde van de zwangerschap of tijdens de bevalling benzodiazepinen gebruikten, symptomen vertonen zoals verminderde activiteit, verslapping van de spieren, daling van de lichaamstemperatuur, verzwakking van de ademhaling, ademstilstand, voedingsproblemen en een verminderde aanpassing op lage temperaturen. Uw arts zal u daarom regelmatig controleren en de dosis aanpassen naargelang uw reactie.

  Temesta wordt gestopt) als u minder dan 7-8 uur tijd hebt om te slapen, moet u er rekening mee houden, dat achteraf kan blijken dat u zich niet herinnert wat u in de periode na inname van temesta hebt meegemaakt. Gelijktijdige toediening van temesta met probenecide kan resulteren in een sneller begin of verlengd effect van lorazepam door een verlengde halfwaarde tijd en langzamere totale afbraak. Het risico van geheugenverlies na de inname neemt toe bij hogere doseringen.

  Bij patiënten met een gestoorde nier- of leverfunctie wordt een halvering van de initiële dosis aanbevolen. Uw arts zal de dosis temesta verlagen wanneer gelijktijdig valproaat of probenecide gebruikt. Zie ook verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met temesta wordt gestopt.

  De onderstaande bijwerkingen zijn opgesomd per orgaansysteem, en onderverdeeld in de volgende frequenties frequentie onbekend verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), vermindering van frequentie onbekend overgevoeligheidsreacties ernstige, mogelijk levensbedreigende overgevoeligheidsreacties (anafylactischeanafylactode reacties) frequentie onbekend verlaagde hoeveelheid natrium in het bloed veranderde eetlust, verlaagde lichaamstemperatuur frequentie onbekend trillen duizeligheid spraakstoornissen hoofdpijn toevallenstuipenaanvallen van vallende ziekte (epilepsie) geheugenverlies geheugenverlies na inname van het geneesmiddel (anterograde amnesie) ontremming euforie (verhoogd gevoel van welzijn, overdreven optimisme) coma zelfmoord gedachtenpoging soms zijn reacties waargenomen, die tegengesteld zijn aan die je zou verwachten van dit geneesmiddel (paradoxale reacties) zoals, rusteloosheid, opwinding, vijandigheid, agressie, woede-uitbarstingen, slaapstoornissenslapeloosheid, seksuele opwinding, hallucinaties (waanvoorstellingen) nachtmerries psychosen (geestesziekte) onaangepast gedrag verminderde alertheid emotionele vervlakking sufheid, slaperigheid overdag vermoeidheid spierzwakte en onzekerheid bij het lopen als gevolg van een coördinatiestoornis van de spieren verwardheid depressie tot uiting komen van reeds bestaande depressie duizeligheid onderdrukking van de ademhaling toestand van niet-ademhalen (apnoe) verergering van tijdelijk stoppen van de ademhaling tijdens het slapen (slaapapnoe) (de mate van onderdrukking van de ademhaling door benzodiazepinen is dosis afhankelijk, met ernstigere onderdrukking bij hogere doseringen) verergering van bepaalde aandoeningen van de longen frequentie onbekend verhoging van de galkleurstof (bilirubine) geelzucht verhoging van bepaalde enzymen in de lever (levertransaminases alkalische fosfatase) voortplantingsstoornissen en aandoeningen van de geslachtsorganen en borsten soms verandering in libido impotentie verminderd orgasme als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in. Het risico is bovendien groter bij patiënten met een alcohol- of drugsverleden. De kalmerendeversuffende werking van temesta kan worden versterkt door het gelijktijdig gebruik van alcoholhoudende dranken. Wanneer uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt 2-3 mg per dag, verspreid over de dag. Temesta is in het register ingeschreven onder rvg 06078 (tabletten à 1 mg) en rvg 06079 (tabletten à 2,5 mg).


  BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Temesta ...


  28 nov 2014 ... Temesta, oplossing voor injectie 4 mg/ml. Lorazepam. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat ...

  Temesta 2 5 Mg Bijsluiter Cialis Buy Now

  Bijsluiter PDF - Cbg Meb
  Lorazepam Apotex 1 mg, tabletten. Lorazepam Apotex 2,5 mg, tabletten. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat ...
  Temesta 2 5 Mg Bijsluiter Cialis Buy Now Temesta 2, Lorazepam Apotex 2,5 mg. Temesta 1 mg verpakkingen met 50, 500 en 1000 tabletten à 1 mg lorazepam en temesta 2,5 mg verpakkingen met 50, 500 en 1000 tabletten à 2,5 mg lorazepam en temesta behoort tot een groep van slaap- en kalmeringsmiddelen, de zogenaamde kort tot middellang werkende benzodiazepinen. pharmpress. z. typ. Bij gebruik langer dan drie maanden dient u eerst met uw arts te overleggen. Gebruik temesta niet langer dan de periode die uw arts heeft aangegeven! Overdosering met temesta kan zich uiten in demping van het centraal zenuwstelsel, variërende van slaperigheid tot coma. De gebruikelijke dosis voor de behandeling van slapeloosheid is 1-2 mg per dag, gewoonlijk voor het slapengaan. Uw arts zal u regelmatig controleren en de dosis aanpassen naargelang uw reactie. U mag alleen gevaarlijke machines bedienen of voertuigen besturen als vast staat, Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt.
 • gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium - BCFI


  Patiënten met chronische ademhalingsstoornissen het gebruik van benzodiazepinen, kan leiden tot een mogelijk fatale onderdrukking van de ademhaling. Toch is bij patiënten voor wie een verlaagde bloeddruk gevaarlijk is (cardiovasculaire of cerebrovasculaire complicaties) voorzichtigheid geboden. Bovendien kunnen pasgeborenen van vrouwen, die op het einde van de zwangerschap of tijdens de bevalling benzodiazepinen gebruikten, symptomen vertonen zoals verminderde activiteit, verslapping van de spieren, daling van de lichaamstemperatuur, verzwakking van de ademhaling, ademstilstand, voedingsproblemen en een verminderde aanpassing op lage temperaturen. In lichte gevallen bestaan de symptomen uit mentale verwardheid, slaperigheid of onverschilligheid en spraakstoornissen. Bij gebruik langer dan drie maanden dient u eerst met uw arts te overleggen.

  Temesta (benzodiazepinen in het algemeen) mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, vooral niet in de eerste enof laatste 3 maanden van de zwangerschap. Kinderen uw arts zal temesta bij kinderen slechts met grote terughoudendheid voorschrijven. Als u tijdens uw behandeling een dosis vergeet, kunnen zich ontwenningsverschijnselen voordoen, men name als u een hoge dosering per dag gebruikt. Voor de behandeling zal de arts u vertellen hoe lang u temesta kunt gebruiken. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

  Gebruik temesta niet langer dan de periode die uw arts heeft aangegeven! Overdosering met temesta kan zich uiten in demping van het centraal zenuwstelsel, variërende van slaperigheid tot coma. Zie ook verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met temesta wordt gestopt. De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, kalium-polacrilline, magnesiumstearaat, lactose en in de 2,5 mg tabletten ook chinoline geel (e104) en ijzeroxide geel (e172). Bij bejaarde, bedlegerige patiënten komt het soms voor dat een teveel aan speeksel of slijm uit de luchtwegen wordt ingeademd, waardoor longontsteking kan ontstaan. Bij patiënten met een gestoorde nier- of leverfunctie wordt een halvering van de initiële dosis aanbevolen. Bij kinderen en bejaarden kunnen vaker reacties optreden, die volkomen tegengesteld zijn aan het effect dat u van temesta verwacht, zoals rusteloosheid, opwinding, prikkelbaarheid, agressiviteit, waanvoorstellingen, woedeaanvallen, nachtmerries, bepaalde geestesstoornissen (psychoses), onaangepast en ander tegendraads gedrag. In ernstigere gevallen, en vooral bij gelijktijdige inname van andere producten met een remmende invloed op het centraal zenuwstelsel of alcohol, kunnen symptomen optreden zoals coördinatiestoornis van de spieren, paradoxale reacties, verlaagde bloeddruk, verlaagde spierspanning, onderdrukking van de ademhaling, depressie van het hart, coma en overlijden. De gebruikelijke dosis voor de behandeling van slapeloosheid is 1-2 mg per dag, gewoonlijk voor het slapengaan. Als u temesta gebruikt of gaat gebruiken, moet u er rekening mee houden dat u zowel geestelijk als lichamelijk afhankelijk kunt worden van dit geneesmiddel. Kinderen van moeders die in de laatste maanden van de zwangerschap langdurig benzodiazepinen hebben gebruikt, kunnen na de geboorte onthoudingsverschijnselen vertonen.

  voor volwassenen: 0,2 à 0,5 ml van een waterige oplossing 1/1.000 (1 mg/ml) ..... Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-. Hill10de .... kenmerken van het product, d.w.z. de wetenschappelijke bijsluiter, worden ..... typ

  gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2009 - BCFI

  1.6.2 Middelen bij chronische hypotensie . ...... wetenschappelijke bijsluiter (nu “ Samenvatting van de Kenmerken van het. Product” of ...... als pocket, cd-rom en online, meer informatie via www.pharmpress.com/ ...... meer dan één dag. CIALIS 1(Eli Li
 • Que Es Mejor El Viagra O Levitra Sale
 • Comic Workshop 2 Cialis Buy Now
 • Viagra Eta Bila Prekrasna Zena
 • Radio Commercial Viagra Discount
 • Eczema Treatment Chinese Herbal Viagra Sale
 • Laxantia Bijwerkingen Cialis Buy
 • Viagra Wines Shiraz 2004 Ford Buy Online
 • Eunerpan Liquidum Wirkstoff Cialis For Sale
 • Viagra Za Zene Prodaja Stanova Buy Now
 • Tadalafilo Cialis Information Discount
 • Search Instagram User Comments On Cialis Buy
 • Mercedes V 220 Cdi Erfahrungsbericht Cialis Buy Now
 • Buy Cialis Online From Uk To Malta Buy Now
 • Effect Of Viagra If Epileptic And On Keppra Discount
 • Temesta 2 5 Mg Bijsluiter Cialis Buy Now

Cabgolin